MENTORING

Bližší informace o dětském a rodinném mentoringu:

Mentoring je komunikace a vzájemná důvěra, mentoring je spolupráce, mentoring je přátelstvím. Mentoring je o ochotě nalézt společnou řeč a společně se snažit změnit to, co nám již přestalo vyhovovat, nejlépe cestou trpělivé a důsledné spolupráce.

V případě, kdy dítě či mentee spolupracuje zároveň i s lékařem, je v rámci tohoto mentoringu možné zajištění souhlasu se sdílením informací, vyžaduje-li toto některá ze stran. V některých případech může být udělení tohoto souhlasu podmínkou ze strany mentora pro zahájení dětského či dospělého mentoringu. V případě menteeho, užívajícího psychofarmaka, není v mentoringu pokračováno bez informování ošetřujícího lékaře.

Spolupráce s ošetřujícím lékařem / lekáři:

Při práci s klienty, užívajích psychofarmaka a s možným cílem jejich množství výhledově omezit nebo eliminovat, dlouhodobě spolupracuji s odborným lékařem, specialistou. Stejně tak využívám i dalších odborných specialistů ve všech případech podezření na vážné zdravotní a psychické problémy nebo doposud bezpečně nezpracované traumautické zážitky v dosavadním průběhu života mentee.

Spolupráce s lékaři, terapeuty a jinými specialisty:

Využívá-li mentee nebo o využití i jiných typů terapií nebo metodik uvažuje, je v rámci mentoringu vhodné alespoň stručné informování se mezi mentorem a příslušným terapeutem či jiným specialistou v případě souhlasu rodičů dítěte či mentee. Rozhodnutí, zda mentoring zahájit, přerušit ho nebo ho v takovém případě ukončit či nikoliv, si ponechává mentor. Mentee je o této skutečnosti informován v předstihu.

Jiné:

Dětský a rodinný mentoring a forma spolupráce mezi mentorem a mentee (nebo jeho zástupci v případě dítěte) je dobrovolný vztah, založený na vzájemné důvěře, vztah oboustranně obohacující. Dětský a rodinný mentoring nepředstavuje s výjimkou výše uvedených jiná významná rizika než obvyklá v běžném životě dítěte, jeho rodičů či dospělé a svéprávné osoby.