MGR. ZDEŇKA FERBASOVÁ

Jsem učitelka na malé základní škole a baví mě práce s kolektivem dětí. Důraz kladu na individuální práci s dětmi potřebujícími podporu, ať už se jedná o poruchu učení nebo výrazné nadání. Mým cílem je dosáhnout u dětí schopnosti pracovat samostatně i v rámci spolupráce ve skupině.

Vzdělání a kurzy

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (2009)
  • Feuersteinova metoda - Instrumentální obohacování Standard 1 - Centrum Cogito (2015)
  • Deficity dílčích funkcí - Brigitte Sindelar - Centrum Cogito (2015)
  • Kurz logopedické prevence - logopedický asistent (2015)
  • Trénink jazykových schopností podle Elkonina (2017)
  • Feuersteinova metoda - Instrumentální obohacování Basic 1 - Centrum Cogito (2017)

Ve své praxi pracuji s těmito metodami:

Deficity dílčích funkcí

Diagnostika a náprava deficitů dílčích funkcí je vytvořená rakouskou psycholožkou Dr. Brigitte Sindelar. Tato metoda pracuje s jednotlivcem a po diagnostice v poradně nápravu s dítětem dělají denně 10 minut doma rodiče, do poradny chodí na konzultace podle potřeby. Diagnostika je soubor 23 úloh a obvykle trvá dvě sezení po jedné hodině. Vyšetření odhalí, v které oblasti dítě selhává a kterou bude doma s rodiči procvičovat. Je však třeba důslednot, aby se výsledky dostavily.

Metoda instrumentálního obohacování prof. Reuvena Feuersteina

Metoda instrumentálního obohacování prof. Reuvena Feuersteina je určena pro děti i dospělé, kteří nejsou schopni poznatky strukturovat a organizovat. Jejich základní charakteristikou je impulzivnost v jednání a myšlení a to, že přijímají jen jednotlivé informace. Tyto jedinci jsou tedy neúspěšní ne proto, že by nebyli dostatečně inteligentní, ale proto, protože některé jejich poznávací funkce nejsou dostatečně rozvinuty Náprava probíhá alespoň 1x týdně nejlépe ve skupině 3-4 osob pod vedením lektora. Používá při tom tzv. instrumenty, což jsou soubory pracovních listů, které postupují od jednoduchého ke složitějšímu. Jsou v nich záměrně začleněné i chyby, aby se s nimi děti naučily pracovat. Aby si zvykly nad zadáním úkolu přemýšlet a pak svoji práci kontrolovat.

Rozvoj jazykových schopností Elkonina

Víme, že se fonematické schopnosti významě podílejí na kvalitě čtení,z čehož vyplývá, že jejich systematickým tréninkem v předškolním věku stimulujeme u dítěte tzv. předčtenářské dovednosti, neboli preventivně působíme proti možnému selhání v škole. Ruský profesor vývojové psychologie D.B Elkonin, odhalil, jako jeden z prvních, vztah mezi uvědomováním si hláskové struktury slova a schopností číst a psát a vytvořil originální metodu k podpoře této schopnosti u dětí. V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S.

Splývavé čtení - Sfumato

Náprava dvojího čtení metodou Sfumato (Splývavé čtení) autorky PaedDr. Márii Navrátilové. Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří "půda" pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní . Dítě dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě vyslovovat.

Více na www.vsemismysly.eu